Telefon: 32 455 48 55

RODO

Szanowny Widzu, Uczestniku zajęć, Rodzicu, Opiekunie Prawny, Kliencie W związku ze zmianami w zakresie ochrony prywatności, chcielibyśmy przypomnieć cele i zasady, na jakich przetwarzamy dane osobowe Państwa (i Państwa podopiecznych).

Kto przetwarza dane osobowe Państwa (i Państwa podopiecznych)?

Administratorem danych osobowych jest Wodzisławskie Centrum Kultury (WCK), ul. ks. płk. Wilhelma Kubsza 17.

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe Państwa (i Państwa podopiecznych)?

Podane dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na WCK, a w zakresie, w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. upublicznianie wizerunku, uzupełniające dane kontaktowe itp.) - na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

Dane osobowe Państwa (i Państwa podopiecznych) będą przetwarzane również w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Jakie mają Państwo prawa?

Dzięki zmianom w przepisach możecie Państwo:

  • wiedzieć, jakie dane przetwarzamy i co z nimi robimy,
  • poprawiać dane, gdyby znaleźli Państwo w nich błędy,
  • przenieść dane tam, gdzie będziecie Państwo chcieli, o ile będzie to technicznie możliwe.

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza Państwa prawa – powiedzcie nam o tym. Staramy się reagować na Państwa uwagi i sugestie, wyjaśniać Państwa wątpliwości. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w tym do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do 25 maja 2018 roku nazywanego Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych).

Komu udostępniamy dane osobowe Państwa (i Państwa podopiecznych)?

WCK, co do zasady, nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych Państwa (i Państwa podopiecznych), za wyjątkiem sytuacji, w których posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych lub kiedy jest to niezbędne do realizowania zadań WCK, np. innym administratorom obsługującym systemy teleinformatyczne WCK.

Jak długo przechowujemy dane osobowe Państwa (i Państwa podopiecznych)?

WCK przechowuje dane osobowe przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych, a w przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie – do czasu wycofania Państwa zgody, lecz nie dłużej niż przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych.

Jak mogą się Państwo z nami skontaktować?

WCK wyznaczyło inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować listownie, na adres: Wodzisławskie Centrum Kultury, ul. ks. płk. Wilhelma Kubsza 17, 44-300 Wodzisław Śląski lub pocztą elektroniczną, na adres: sekretariat@wck.wodzislaw.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

 

MONITORING WIZYJNY W WODZISŁAWSKIM CENTRUM KULTURY A RODO

 Dlaczego WCK rejestruje Pani/Pana wizerunek?

Pani/Pana wizerunek, a także wiele innych cech, są rejestrowane z wykorzystaniem monitoringu wizyjnego. Dane te rejestrowane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia. Pozwalają na to przepisy ustawy
o samorządzie gminnym i jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. e RODO. Monitoring wizyjny obejmuje wejście główne do budynku WCK wraz ze schodami i windą, wejście do windy przy wejściu głównym, hol główny, salę widowiskową, klatkę schodową obok sekretariatu wraz z korytarzem i wejściem bocznym, salę klubową, korytarz przy wejściu od rampy (garderoby), korytarz dolny, salę baletową (nr 18) i strefę wejść zewnętrznych, wyjście boczne (ewakuacyjne) z sali widowiskowej, korytarz dolny techniczny, parking. Nagrania obrazu nie podlegają profilowaniu, tj. zautomatyzowanemu procesowi prowadzącemu do wnioskowania o posiadaniu przez Panią/Pana określonych cech.

 Komu WCK może udostępnić nagrania obrazu?

Nagrania obrazu mogą zostać udostępnione jedynie podmiotom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa, np. Policji.

 Jak długo WCK będzie przechowywało nagrania obrazu?

Nagrania obrazu przechowywane będą przez okres do 7 dni od dnia nagrania, chyba że stanowią dowód
w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub WCK powzięło wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu – wtedy przechowywane będą do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 Jakie ma Pani/Pan prawa w związku z rejestrowaniem przez WCK wizerunku?

Zgodnie z przepisami ma Pani/Pan:

  • prawo do informacji o istnieniu monitoringu wizyjnego w określonym miejscu,
  • prawo dostępu do nagrań obrazu, a nawet otrzymania ich kopii, w uzasadnionych przypadkach,
  • prawo do usunięcia lub anonimizacji wizerunku w zakresie, w którym nie byłby przetwarzany zgodnie
    z przepisami prawa,
  • prawo do przetwarzania nagrań obrazu przez ograniczony czas.

Jeśli uważa Pani/Pan, że rejestrowanie wizerunku przez WCK narusza Pani/Pana prawa – proszę o tym powiedzieć. WCK stara się reagować na Pani/Pana uwagi i sugestie, wyjaśniać Pani/Pana wątpliwości. Ponadto przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 W jaki sposób może Pani/Pan uzyskać więcej informacji na temat nagrań obrazu?

Kontaktując się z administratorem danych osobowych, którym jest WCK lub bezpośrednio z inspektorem ochrony danych listownie, pod adresem: Wodzisławskie Centrum Kultury, ul. ks. płk. Wilhelma Kubsza 17, 44-300 Wodzisław Śląski lub pocztą elektroniczną, na adres: sekretariat@wck.wodzislaw.pl.