Telefon: 32 455 48 55

RODO

Szanowny Widzu, Uczestniku zajęć, Rodzicu, Opiekunie Prawny, Kliencie W związku ze zmianami w zakresie ochrony prywatności, chcielibyśmy przypomnieć cele i zasady, na jakich przetwarzamy dane osobowe Państwa (i Państwa podopiecznych).

Kto przetwarza dane osobowe Państwa (i Państwa podopiecznych)?

Administratorem danych osobowych jest Wodzisławskie Centrum Kultury (WCK), ul. ks. płk. Wilhelma Kubsza 17.

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe Państwa (i Państwa podopiecznych)?

Podane dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na WCK, a w zakresie, w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. upublicznianie wizerunku, uzupełniające dane kontaktowe itp.) - na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

Dane osobowe Państwa (i Państwa podopiecznych) będą przetwarzane również w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Jakie mają Państwo prawa?

Dzięki zmianom w przepisach możecie Państwo:

  • wiedzieć, jakie dane przetwarzamy i co z nimi robimy,
  • poprawiać dane, gdyby znaleźli Państwo w nich błędy,
  • przenieść dane tam, gdzie będziecie Państwo chcieli, o ile będzie to technicznie możliwe.

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza Państwa prawa – powiedzcie nam o tym. Staramy się reagować na Państwa uwagi i sugestie, wyjaśniać Państwa wątpliwości. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w tym do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do 25 maja 2018 roku nazywanego Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych).

Komu udostępniamy dane osobowe Państwa (i Państwa podopiecznych)?

WCK, co do zasady, nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych Państwa (i Państwa podopiecznych), za wyjątkiem sytuacji, w których posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych lub kiedy jest to niezbędne do realizowania zadań WCK, np. innym administratorom obsługującym systemy teleinformatyczne WCK.

Jak długo przechowujemy dane osobowe Państwa (i Państwa podopiecznych)?

WCK przechowuje dane osobowe przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych, a w przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie – do czasu wycofania Państwa zgody, lecz nie dłużej niż przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych.

Jak mogą się Państwo z nami skontaktować?

WCK wyznaczyło inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować listownie, na adres: Wodzisławskie Centrum Kultury, ul. ks. płk. Wilhelma Kubsza 17, 44-300 Wodzisław Śląski lub pocztą elektroniczną, na adres: sekretariat@wck.wodzislaw.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (WIZERUNKU)

I PRZYSŁUGUJĄCYCH Z TEGO TYTUŁU PRAW W ZWIĄZKU Z FUNKCJONOWANIEM MONITORINGU WIZYJNEGO W WODZISŁAWSKIM CENTRUM KULTURY

Kto przetwarza dane osobowe w postaci wizerunku?

Administratorem danych osobowych jest Wodzisławskie Centrum Kultury (dalej WCK), ul. ks. płk. Wilhelma Kubsza 17, 44-300 Wodzisław Śląski.

Dlaczego rejestrowany jest wizerunek?

Wizerunek i wiele innych cech są rejestrowane w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób oraz ochrony przeciwpożarowej. Pozwalają na to przepisy ustawy o samorządzie gminnym i jest to zgodne z art. 6 ust. 1 lit. d) oraz e) RODO. Monitoring wizyjny obejmuje wejście główne do budynku WCK wraz ze schodami i windą, wejście do windy przy wejściu głównym i teren wzdłuż budynku WCK, hol główny, salę widowiskową, klatkę schodową obok sekretariatu wraz z korytarzem i wejściem bocznym, salę klubową, korytarz przy wejściu od rampy (garderoby), korytarz dolny, salę baletową (nr 18) i strefę wejść zewnętrznych, wyjście boczne (ewakuacyjne) z sali widowiskowej, korytarz dolny techniczny, parking.

Nagrania obrazu nie podlegają profilowaniu, tj. zautomatyzowanemu procesowi prowadzącemu do wnioskowania o posiadaniu przez daną osobę określonych cech.

Jakie przysługują prawa w związku z rejestracją wizerunku?

Zgodnie z przepisami przysługuje:

  1. prawo do informacji o istnieniu monitoringu wizyjnego w określonym miejscu,
  2. prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach,
  3. prawo usunięcia lub anonimizacji wizerunku w zakresie, w którym nie byłby rejestrowany zgodnie z przepisami prawa,
  4. prawo przetwarzania przez ograniczony czas,
  5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu mogą zostać udostępnione nagrania?

Nagrania mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa, np. w przypadku, gdy nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa.

Jak długo będą przechowywane nagrania?

WCK przechowuje nagrania przez okres 14 dni. W przypadku, gdy nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub WCK powzięło wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

W jaki sposób można uzyskać informacje na temat nagrań?

Kontaktując się z administratorem danych osobowych lub bezpośrednio z inspektorem ochrony danych listownie, pod adresem: Wodzisławskie Centrum Kultury, ul. ks. płk. Wilhelma Kubsza 17, 44-300 Wodzisław Śląski lub pocztą elektroniczną, na adres: sekretariat@wck.wodzislaw.pl