Projekty

Euroregion Silesia

Zgodnie ze wspólnym statutem Euroregion Silesia zajmuje się wspólnymi interesami w dziedzinie transgranicznej infrastruktury transportowej, wspólnymi problemami w dziedzinie środowiska naturalnego, wspiera rozwój transgranicznego ruchu turystycznego, współpracę między szkołami i młodzieżą po obu stronach granicy, rozwój kultury, edukacji i sportu po obu stronach swojego obszaru przygranicznego, dba o dziedzictwo społeczno-kulturalne, wspiera współpracę gospodarczą i handlową, wspólne planowanie rozwoju regionu przygranicznego, zapewnia prezentowanie tego obszaru i spełnia inne zadania, którymi stara się przyczynić do zrealizowania celów Unii Europejskiej w dziedzinie europejskiej współpracy terytorialnej.

Narodowe Centrum Kultury

"Potencjał - diagnoza - działanie". W 2014 roku Wodzisławskie Centrum Kultury pozyskało kwotę 30 tys. zł na realizację projektu "Potencjał-diagnoza-działanie", współfinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury z Programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2014.

Interreg V-A Republika CZESKA-POLSKA

"Śląska muzyka" to wspólny projekt Wodzisławskiego Centrum Kultury i Stowarzyszenia Śpiewaczego Ostrawskich Nauczycielek. Jego realizacja dotyczy wspólnych działań Chóru Jadwiga i Chóru Stowarzyszenia Śpiewaczego Ostrawskich Nauczycielek działających w obszarze polsko-czeskiego pogranicza.

Regionalny Program Operacyjny WSL 2007-2013

"Wodzisław uwodzi" pod takim hasłem w 2010 roku Wodzisławskie Centrum Kultury promowało miasto. Było to możliwe dzięki dofinansowaniu, jakie WCK otrzymało na realizację projektu o tej samej nazwie. Wysokość dotacji wynosiła ponad 304 tysiące, zaś całkowity koszt realizacji projektu to prawie 437 tysięcy złotych. Przygotowana koncepcja promocji miasta przez kulturę została doceniona i dofinansowana przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, który dotował wybrane inicjatywy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-13.

Lato w Teatrze

Wodzisławskie Centrum Kultury po raz kolejny pozyskało granty!!!

Powiat Wodzisławski

"Pieśniczki od Wodzisławia ze skarbczyka Ireny Sauer". Publikacja wydana dzięki wsparciu ze środków budżetu Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, zgodnie z realizacją projektu pod nazwą "Pieśniczki od Wodzisławia ze skarbczyka Ireny Sauer".

Sieć Kin Studyjnych i Lokalnych

WARSZTATY MEDIALNE Zajęcia z edukacji medialnej i filmowej dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Odbywają się raz w miesiącu na sali klubowej Wodzisławskiego Centrum Kultury. Każde poświęcone innej tematyce.

Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego

Tydzień Kultury Żydowskiej Impreza organizowana przez Muzeum Miejskie i Stowarzyszenie „Jerusza-Dziedzictwo” z Wodzisławia Śląskiego – organizację, która została powołana po to, by podtrzymywać pamięć o przedwojennej lokalnej społeczności żydowskiej.