Interreg V-A Republika CZESKA-POLSKA

"Śląska muzyka" to wspólny projekt Wodzisławskiego Centrum Kultury i Stowarzyszenia Śpiewaczego Ostrawskich Nauczycielek. Jego realizacja dotyczy wspólnych działań Chóru Jadwiga i Chóru Stowarzyszenia Śpiewaczego Ostrawskich Nauczycielek działających w obszarze polsko-czeskiego pogranicza.

Rusza chóralny projekt WCK

 W ramach unijnego projektu zaplanowano szereg działań artystycznych jak występy, warsztaty wokalne, przygotowanie śpiewnika, które pozwolą na poszerzenie repertuaru każdego z zespołów o nowe pieśni polskie i czeskie oraz wymianę doświadczeń i integrację.

 Realizowany projekt jest odpowiedzią na problemy dotyczące zaniku tradycji śpiewaczych na polsko-czeskim pograniczu. Wyniknęły one na etapie nawiązywania współpracy pomiędzy Chórem Jadwiga z Wodzisławia Śląskiego i Chórem Ostrawskich Nauczycielek, kiedy okazało się, że środowiska śpiewacze po obu stronach granicy borykają się z podobnymi problemami. Cechuje je niska rozpoznawalność oraz słaba promocja podejmowanych działań, co przekłada się na brak wymiany międzypokoleniowej i napływu nowych członków do zespołów. Amatorskie zespoły chóralne z Wodzisławia Śląskiego i Ostrawy są zazwyczaj rozpoznawalne tylko w swoim lokalnym środowisku i brakuje im na co dzień możliwości konfrontacji swojego dorobku z innymi zespołami. Celem projektu jest polsko-czeska integracja zespołów chóralnych oraz stworzenie warunków dla promocji dorobku artystycznego zespołów, wspólnego doskonalenia umiejętności artystycznych czy łączenia w repertuarze polskich i czeskich pieśni.

 Podejmowane działania mają na celu kultywowanie tradycji chóralnych polsko-czeskiego pogranicza, dbanie o zachowanie autentyczności wykonywania pieśni sakralnych, patriotycznych i folklorystycznych. Realizacja projektu przyczyni się również do aktywizacji kulturalno-społecznej lokalnych zespołów muzycznych, poszerzenia ich wiedzy muzycznej i otwartości na wpływy innych kultur. Dzięki podjętym działaniom promocyjnym oraz wydaniu polsko-czeskiego śpiewnika możliwe będzie poszerzenie zasięgu oddziaływania obu zespołów chóralnych o krąg nowych odbiorców.

Celem pośrednim dla realizowanego projektu jest wzbogacenie przygranicznej oferty kulturalnej o polsko-czeskie występy chóralne w zróżnicowanym repertuarze prezentowane w obu językach. Dodatkowo, wspólny pobyt będzie okazją zaprezentowania partnerowi walorów turystycznych przygranicznych miejscowości, ich zabytków i terenów rekreacyjnych.

Nazwa Programu: INTERREG V-A Republika Czeska-Polska Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia
Partner wiodący: Wodzisławskie Centrum Kultury
Partner projektu: Pěvecké sdružení ostravských učitelek, z.s.
Numer projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001126
Tytuł: Śląska muzyka/Slezská muzika

plakat

Projekt „Śląska muzyka” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP „Przekraczamy Granice”