Telefon: 32 455 48 55

Deklaracja dostępności

grafika z napisem deklaracja dostępności

Wodzisławskie Centrum Kultury w Wodzisławiu Śląskim zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Wodzisławskiego Centrum Kultury w Wodzisławiu Śląskim zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wodzisławskiego Centrum Kultury

Data publikacji strony internetowej: 2018-09-11

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-09-16

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Część plików (PDF, DOC itp.) nie jest dostępnych cyfrowo.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których linki będą się otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.
 • Brak informacji wskazującej położenie podstrony - tzw. ścieżka okruszków.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których tabele zostały użyte w sposób nieprawidłowy lub nie zawierają właściwej struktury.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których nagłówki zostały użyte w niewłaściwy sposób.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • Możliwość zmiany sposobu wyświetlania na wersję o zwiększonym kontraście.
 • Możliwość zmiany rozmiaru tekstu.
 • Widoczny fokus.

Oświadczenie sporządzono dnia: {2020-09-23}.

Aktualizacja: {2021-03-26}
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Izabela Halfar, adres poczty elektronicznej i.halfar@wck.wodzislaw.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 4554855. Telefon czynny jest w godzinach pracy sekretariatu: poniedziałek-piątek od 7:00-15:00. Fax: 733 27 37

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Możliwy jest też kontakt przez Messengera na fanpagu Facebookowym WCK. Link: https://www.facebook.com/WuCeKa 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Opis dostępności architektonicznej Wodzisławskiego Centrum Kultury:

 1. Główne wejście do budynku Wodzisławskiego Centrum Kultury znajduje się od ulicy ks. płk. Wilhelma Kubsza. Do budynku można dostać się schodami lub windą dla osób z niepełnosprawnościami. Na tym poziomie znajduje się sala widowiskowa, szatnia, kasa, sekretariat oraz toalety, także toaleta dla osób niepełnosprawnych. Do korytarzy na innych poziomach prowadzą schody. Do budynku można też wejść od strony parkingu, od ul. 26 Marca, schodami. Budynek WCK jest położony w centrum miasta w niewielkiej odległości od głównych ciągów komunikacyjnych oraz tras przelotowych.
 2. Przed wejściem głównym, przy Placu Gladbeck, znajdują się cztery miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Miejsca te są darmowe dla posiadaczy zezwoleń.
 3. Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej do budynku. Ze względu na indywidualny charakter wydarzeń w WCK, obecność psa asystującego na sali widowiskowej powinna być każdorazowo konsultowana z organizatorem, co najmniej na tydzień przed imprezą.
 4. Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego na miejscu.
 5. Pracownicy pierwszego kontaktu są przygotowani do obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami.
 6. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

 

[Poniżej link do filmu o działalności placówki. Wystarczy kliknąć w zdjęcie.]

 

Wodzisławskie Centrum Kultury tworzy kulturalny obraz Wodzisławia Śląskiego. W ofercie posiada bogaty repertuar - od koncertów, przez spektakle i przeglądy, po festiwale i imprezy plenerowe. Placówka co roku organizuje kilkaset wydarzeń kulturalnych. Działa tu kilkanaście sekcji artystycznych Amatorskiego Ruchu Artystycznego, który skupia wokół muzyki, tańca, śpiewu, teatru i zajęć plastycznych kilkaset osób. W Wodzisławskim Centrum Kultury funkcjonuje również premierowe Kino Pegaz z bogatym repertuarem, pokazami filmowymi, edukacją filmową oraz stałymi cyklami: kino weekendowe, kino konesera, kino seniora czy kino dzieci.

Główne wejście do budynku znajduje się od ulicy ks. płk. Wilhelma Kubsza. Do obiektu można dostać się schodami lub windą, przeznaczoną również dla osób z niepełnosprawnościami. Na poziomie windy znajduje się sala widowiskowa, szatnia, hol główny, kasa, sala kameralna, sekretariat oraz toalety, także toaleta dla osób z niepełnosprawnościami i z przewijakiem dla niemowląt. Przy wejściu głównym, na Placu Gladbeck, znajdują się cztery miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.